Hotline : 02.866.807.881 | Liên hệ

Giải quyết vấn đề

1.             Thông tin môn học

1.1.           Tên môn học: Giải quyết vấn đề (GQVĐ)

1.2.           Bậc đào tạo:               Đại học, Cao đẳng - Hệ đào tạo: chính quy

1.3.           Số tín chỉ:                    01 tín chỉ (16 tiết, gồm 4 buổi)

Trong đó:                     4 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành  

1.4.           Giờ tự học dự kiến:   24 giờ

1.5.           Điều kiện tiên quyết:

-        Học phần tiên quyết: không

-        Học phần học trước: không

-        Học phần song hành: không

1.6.           Môn học ngoại khoá (áp dụng chuẩn đầu ra).

1.7.           Phương thức tiến hành môn học: Môn học được tiến hành theo phương thức kết hợp giảng lý thuyết và thực hành bài tập kết hợp với xử lý tình huống. Sinh viên/học viên sẽ dành thời gian nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn. Thời gian tại lớp ưu tiên cho phần thực hành (30% thời gian giảng lý thuyết, 70% thời gian thực hành).

2.             Tóm tắt nội dung học phần:

-        Cung cấp cho sinh viên (SV) những kiến thức liên quan GQVĐ cũng như quy trình và các kỹ thuật cần thiết, để GQVĐ một cách hiệu quả;

-        Giúp SV tự phát hiện và phát triển năng lực cũng như hành vi cá nhân;

-        Thừa nhận, thích nghi và tiếp cận một cách hệ thống trong giải quyết vấn đề;

-        Sử dụng các kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

3.             Mục tiêu học phần:

a.        Kiến thức: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Biết cách GQVĐ phát sinh trong cuộc sống và công việc một cách hiệu quả;

·           Phân tích các loại vấn đề;

·           Nắm được những mấu chốt quan trọng, để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả;

·           Biết ứng dụng các nguyên tắc, phương pháp và công cụ phù hợp trong GQVĐ;

·           Biết cách nâng cao hiệu quả trong GQVĐ thông qua sự sáng tạo.

b.        Kỹ năng: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Xác định một số vấn đề của bản thân;

·           Đặt vấn đề, xác định mục đích, thu thập thông tin về vấn đề;

·           Xác định được các yếu tố cần thiết trong giải quyết vấn đề;

·           Xác định cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề;khả năng giải quyết vấn đề một cách tự tin;

·           Có thể sử dụng các công cụ, kỹ thuật giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp;

·           Ứng dụng các công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề để thực hiện qui trình giải quyết vấn đề.

c.        Thái độ: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Nỗ lực thu thập thông tin hiệu quả;

·           Biết tự đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, cũng như năng lực cộng tác trong nhóm;

·           Luôn định hướng vấn đề trong quá trình giải quyết vấn đề;

·           Tuy duy tìm giải pháp và định hướng đột phá trong sáng tạo tìm giải pháp.