Hotline : 02.866.807.881 | Liên hệ

Soạn thảo văn bản

1.             Thông tin môn học:

1.1.           Tên môn học: Soạn thảo văn bản (STVB)

1.2.           Bậc đào tạo:               Đại học, Cao đẳng - Hệ đào tạo: chính quy

1.3.           Số tiết:                         20 tiết, gồm 4 buổi

Trong đó:                     8 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành  

1.4.           Giờ tự học dự kiến:   20 giờ

1.5.           Điều kiện tiên quyết:

-           Học phần tiên quyết: không

-           Học phần học trước: không

-           Học phần song hành: không

1.6.           Môn học ngoại khoá (áp dụng chuẩn đầu ra).

1.7.           Phương thức tiến hành môn học: Môn học được tiến hành theo phương thức kết hợp giảng lý thuyết và thực hành bài tập kết hợp với xử lý tình huống. Sinh viên/học viên sẽ dành thời gian nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn. Thời gian tại lớp ưu tiên cho phần thực hành (30% thời gian giảng lý thuyết, 70% thời gian thực hành).

2.             Tóm tắt nội dung học phần:

-        Cách thức trình bày văn bản hành chính (theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ); hiểu và vận dụng văn phong hanh chính trong soạn thảo;

-        Quy trình soạn thảo văn bản; Thể thức sao và ban hành văn bản;

-        Được hướng dẫn soạn một số văn bản hành chính thông thường: các loại công văn, Tờ trình, Thông báo, Báo cáo, Hợp đồng, các loại Quyết định, các loại Biên bản.

3.             Mục tiêu học phần:

a.        Kiến thức: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Giúp sinh viên hiểu và nắm vững cách thức soạn thảo văn bản hành chính thông thường khi có yêu cầu.

·          Nắm vững cách thức diễn đạt và trình bày bằng ngôn ngữ viết và phong cách hành chính công vụ.

b.        Kỹ năng: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Trình bày văn bản chuẩn mực, phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề công tác cụ thể (kế toán, hành chính - nhân sự, kinh doanh, kỹ thuật…).

·          Nắm vững quy trình soạn thảo và ban hành văn bản.

c.      Thái độ: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Sau khi nắm vững kiến thức của môn học, người học sẽ nhận biết được tầm quan trọng và hiệu quả giao tiếp của văn bản, do đó sẽ thận trọng và tìm kiếm cách thức diễn đạt để đạt được mục tiêu cao nhất khi soạn thảo văn bản.

·          Không tùy tiện trong việc trình bày thể thức vì văn bản có tính chất quy phạm.